Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

2279 deab 500
Reposted fromtfu tfu
1248 5f94 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaZircon Zircon
1299 78d5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaZircon Zircon

September 08 2019

5001 a97b
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaponurykosiarz ponurykosiarz
Reposted fromDennkost Dennkost viaponurykosiarz ponurykosiarz
5266 9bc2 500
Nothing's wrong with you. You don't have asthma, it's all in your lungs

September 03 2019

2938 d26d 500
2937 1028 500
2936 7e88 500

September 02 2019

1978 edd5
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viairmelin irmelin
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.
I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. 
— Alan Watts
2024 bf9f 500
Reposted fromtfu tfu
2045 0c4d 500
Reposted fromtfu tfu

September 01 2019

0678 332d 500
miał ;-;
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaZircon Zircon
9518 a739
Reposted fromzelbekon zelbekon viaZircon Zircon
0095 bc6b 500
zagrajmy!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaZircon Zircon
1810 914e 500
Reposted byjamaicanbeat jamaicanbeat

August 30 2019

0059 6849 500
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl