Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

3706 bc45 500
Reposted fromsoftboi softboi
3711 1321 500
Reposted fromsoftboi softboi
3734 7a68 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 11 2019

2996 6cb0 500
1104 c08d
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
2603 5091 500
Reposted byneupsh neupsh
1312 7651 500
pisanie się
odnoszę wrażenie że długotrwały związek międzyludzki nie opiera się na stronie biernej: "być sobie pisanym"
w grę musi wchodzić czynne i codzienne "pisanie się sobie" nawzajem nawet wtedy gdy boli ręka
szczególnie wtedy
                                                                   - Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwojtekj wojtekj vianieobecnosc nieobecnosc
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
Sick for days in so many ways, I'm aching now
It's time like these, I need relief
Please show me how to get right
out of sight
— The Black Keys, Tighten up
0593 68ff 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajamaicanbeat jamaicanbeat
5947 7ea0 500
Reposted fromlllm lllm viasucznik sucznik
2345 8481 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 10 2019

2287 826c 500
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viasoftboi softboi
Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.
— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
1270 07a5 500

March 08 2019

Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl